Wrought Iron Gates (McKinlock), Chicago 1927

Wrought Iron Gates (McKinlock), Chicago 1927